Categorii
Fonduri europene agricultura

Masura 6.1: Cum accesezi fonduri europene pentru tineri – Ghid complet

Masura 6.1 este una dintre cele mai accesate submasuri de investitii in agricultura din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala. Gratie acestei linii de finantare, mii de fermieri au putut sa inceapa o activitate agricola profitabila.

Fireste, nimic nu este usor. De multe ori, accesarea fondurilor europene este destul de dificila. In acest articol dorim sa va prezentam principalele reguli pe care trebuie sa le indepliniti daca doriti sa accesati masura 6.1 – Fonduri europene pentru tineri.

Pana la ce varsta se poate accesa masura 6.1

In primul rand, sa vedem pana la ce varsta se poate accesa aceasta masura. Conform documentelor oficiale AFIR, tânărul fermier reprezintă „o persoană cu vârsta de până la 40 de ani (inclusiv cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații”.

Sprijinul va fi acordat pentru facilitarea începerii activităților agricole pentru instalarea tânărului fermier.

Cine sunt categoriile de persoane care pot accesa fonduri europene pe masura 6.1

Iata care sunt solicitantii eligibili: tanarul fermier, care se instaleaza ca unic sef de exploatatie agricola, ori, persoana juridica cu mai multi actionari, unde un tanar se instaleaza si exercita un control asupra firmei.

Pentru a putea depune o cerere de finantare trebuie de asemenea sa dispuneti de o exploatatie agricola care sa respecte urmatoarele conditii.

In primul rand sa aiba o dimensiune economica intre 12.000 si 50.000 SO. De asemenea, sa fie inregistrata ca microintreprindere sau intreprindere mica. Totodata, sa fie inregistrata si la APIA, in Registrul Unic de Identificare, precum si in Registrul Agricol.
Puteti sa fiti atat persoana fizica autoritata, asociat unic si administrator sau asociat majoritar cand depuneti cererea de finantare.

Un singur membru al familiei poate beneficia de masura 6.1 tineri fermieri
Un singur reprezentant al unui SRL (asociat unic / asociat majoritar şi administrator) poate primi sprijin prin această submăsură.

În cadrul unei familii, doar unul din membri (soţ-soţie) poate să beneficieze de sprijin pentru instalare fie prin intermediul Măsurii 112 – Instalarea tinerilor fermieri, fie prin intermediul submăsurii 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri. De asemenea, în situaţia preluării exploataţiei de la soţ/soţie nu se acordă punctaj la selecţie pentru preluare integrală. 

Contractele care conferă dreptul de folosință asupra terenurilor agricole trebuie sa fie încheiate în numele solicitantului şi valabile la momentul depunerii Cererii de Finanțare.

Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevăzută la depunerea Cererii de Finanțare a exploatației agricole pe durata de execuție a proiectului cu mai mult de 15%. Prin excepție, în cazul pepinierelor marja de fluctuație de maximum 15% a dimensiunii economice poate fi mai mare. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 12.000 SO stabilit prin condițiile de eligibilitate.

Care sunt etapele concrete de instalare a tanarului fermier

In cadrul Masurii 6.1 procesul de instalare a tanarului fermier trebuie sa fie inceput si sa fie in curs de desfasurare la momentul depunerii Cererii de finantare.

Instalarea tânărului fermier se desfășoară în următoarele etape:

Etapa I: Înregistrarea tânărului fermier (care urmează să se instaleze) la Oficiul Registrului Comerțului ca microîntreprindere/întreprindere mică, având pentru prima dată obiect de activitate în domeniul agricol, cu maximum 24 de luni înaintea depunerii Cererii de finanțare (între timp, fermierul pregătește Planul de afaceri, organizează activităţile administrative, achiziționează bunuri pentru noua întreprindere, etc.), iar înscrierea la APIA şi/sau Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/DSVSA a exploataţiei deţinute sub entitatea economică prin care solicită sprijin, se face în acelaşi termen de maximum 24 de luni. Această etapă trebuie să fie încheiată înaintea depunerii Cererii de finanțare pentru această sub-măsură.

Etapa II: Depunerea şi înregistrarea Cererii de finanțare însoţită de Planul de afaceri şi documentele obligatorii (documentele justificative legate de baza materială cu activele deținute la momentul depunerii Cererii de finanțare), precum și documentele anexă; o implementarea Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului; o înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, beneficiarul face dovada creşterii performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată.

Etapa III: Instalarea tânărului fermier este considerată finalizată la momentul
implementării corecte a Planului de afaceri (adică la acordarea celei de-a doua tranșe de plată). Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data încheierii instalării.

Alte reguli importante pentru a accesa masura 6.1

Indeplinirea obiectivului de comercializare a producției agricole proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată, demonstrată prin documente justificative, în conformitate cu legislația în vigoare. Se va lua în calcul valoarea cumulată pe toată perioada dintre semnarea Contractului de finanțare și solicitarea celei de-a doua tranșă de plată!

In cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, Planul de afaceri va prevede în mod obligatoriu amenajări de gestionare a gunoiului de grajd (inclusiv dejecţiile de origine animală) conform normelor de mediu sau va descrie platforma deja existentă şi conformă cu normele de mediu în vigoare (după caz);

Masura 6.1 tineri fermieri fonduri europene agricultura.jpg 2
Masura 6.1 tineri fermieri fonduri europene agricultura.jpg 2

Tânărul fermier (care se instalează) trebuie să îşi stabilească domiciliul4 în UAT-ul în care exploataţia este înregistrată (în cazul în care domiciliul nu este astfel stabilit);

In cazul în care tânărul fermier care se instalează, va fi încadrat într-o activitate salarizată, în termen de maximum 9 luni de la data semnării Contractului de finanțare, locul de muncă al acestuia (sediul social/punctul de lucru al angajatorului) trebuie să fie în aceeaşi UAT sau zona limitrofă a UAT în care este înregistrată exploataţia (în cazul în care condiţia nu este deja respectată);sediul social al beneficiarului va fi localizat în aceeaşi UAT în care este înregistrată exploataţia;

Prin Planul de afaceri trebuie să se demonstreze îmbunătățirea performanței generale a exploataţiei agricole, astfel încât să reiasă modul în care se va dezvolta/moderniza exploataţia agricolă, creșterea productivității și toate aspectele legate de realizarea obiectivelor obligatorii şi cele suplimentare propuse prin proiect, cu menţinerea criteriilor de selecţie şi eligibilitate, îndeplinite la finanțare, pe toată perioada de implementare şi monitorizare a proiectului;

In cazul solicitanților din teritoriul ITI, exploatația este amplasată predominant (peste 50%) în teritoriul ITI, calculul făcându-se raportând suprafaţa în ha /efectivul total de animale (capete animale/familii de albine) din teritoriul ITI la suprafaţa totală de teren/efectivul total de animale din exploataţie, în funcţie de tipul de încadrare a exploataţiei (vegetală sau zootehnică).

Citeste si: Tineri fermieri: 50.000 euro fonduri europene pentru modernizarea unei livezi de prun si cais

Tânărul fermier poate accesa sub-măsuri non-agricole în orice moment al derulării proiectului, cu condiţia ca planurile de afaceri să fie separate pentru fiecare sub-măsură şi să respecte condiţiile de accesare, în schimb, NU poate accesa nicio măsură care vizează activităţi agricole . Un beneficiar poate accesa alte măsuri/ submăsuri din PNDR 2014-2020 care vizează activităţi agricole, doar după finalizarea implementării Planului de Afaceri, respectiv după data plății sprijinului aferent celei de-a doua tranşe de plată.

Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

Pentru a putea primi sprijin în cadrul masurii 6.1, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și intreprinderilor mici;

deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 și 50.000 SO (valoare producție standard conform ultimului calcul valabil la momentul depunerii Cererii de finanțare);

deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre condițiile care vor fi dezvoltate în secţiunea dedicată formării profesionale la prezentul Ghid;

prezintă un Plan de afaceri viabil pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul exploataţiei agricole pentru care solicită sprijin prin intermediul acestei submăsuri;

beneficiarul îşi va stabili domiciliul și sediul social în Unitatea Administrativ Teritorială 6 în care este înregistrată exploataţia, şi locul de muncă, în cazul în care este încadrat într-o activitate salarizată, în aceeaşi UAT sau zona limitrofă a UAT în care este înregistrată exploataţia vizată pentru sprijin, până la momentul demarării implementării Planului de Afaceri.

Masura 6.1 tineri fermieri fonduri europene agricultura.jpg 2
Masura 6.1 tineri fermieri fonduri europene agricultura.jpg 2

implementarea (demararea) Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;

solicitantul se angajează să devină fermier activ (conform art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/ 2013) în termen de maximum 18 luni de la data încheierii instalării 7;

înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, beneficiarul face dovada creşterii performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în UAT – reprezentând localitatea (comună/ oraş/ municipiu – nu judeţul) în care figurează înregistrarea exploataţiei.

în cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor şi condiţia referitoare la existența platformei de gunoi de grajd nu este îndeplinită la momentul depunerii Cererii de finanțare, Planul de afaceriva prevede în mod obligatoriu amenajări de gestionare a gunoiului de grajd.

În cazul studiilor de bază, învăţământul minim obligatoriu aplicabil în cazul beneficiarilor sM 6.1 este de 8 clase la care se adaugă pregătirea profesională în domeniul agricol /veterinar /economie agrară. În cazul solicitanţil or care deţin competenţe profesionale conform OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobată prin Legea nr. 375/ 2002, modificată şi completată prin OG nr. 76/ 2004, precum şi actele normative subsecvente (referitoare la normele de aplicare, metodologiile, procedurile, clasificările şi nomenclatoarele specifice), aceştia vor prezenta certificatul de calificare/absolvire emis de către o instituţie recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Care sunt criteriile de selectie ale proiectelor cu fonduri europene pe masura 6.1

Exista mai multe criterii de selectie, primul referindu-se la sectorul prioritar. Daca vorbim de vegetal, fermele legumicole primesc cele mai multe puncte, apoi cele de producere a materialului saditor, iar pe locul trei pomicultura.

Pe zootehnie, bovinele sunt pe locul intai, urmate de apicultura si ovine/caprine.

Un alt criteriu se refera la principiul comasarii exploatatiilor agricole. Daca solicitantul preia integral minim 3, se acorda cel mai mare punctaj.

Apoi, nivelul de calificare al solicitantului, potentialul agricol al zonei, precum si principiul raselor/soiurilor autohtone.

Nivelul finantarii pentru submasura 6.1

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/ cinci ani (perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de:

  • 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 SO
  • 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 SO

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de sumă forfetară în două tranșe, astfel: 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finanțare; 25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de implementarea corectă a Planului de afaceri, fără a depăși trei ani (cinci ani pentru exploatațiile pomicole), de la semnarea contractului de finanțare.  

3 răspunsuri la “Masura 6.1: Cum accesezi fonduri europene pentru tineri – Ghid complet”

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Pagina data web este protejata cu reCAPTCHA care este in aplicarePolitica confidialitatii si Conditiile de service Google.